Chụp lọc CN2-CN3
  • Độ rộng khe hở phân phối: 0.61 ÷ 0,02 mm
  • Chiều dài khe hở phân phối: 3,4 ÷ 22 mm
  • Tổng diện tích khe hở phân phối: 0,000280 ÷ 0,000364 cm2
Chi tiết
Chụp lọc CN4
  • Độ rộng khe hở phân phối 0.61 ÷ 0,02 mm
  • Chiều dài khe hở phân phối 13,4 ÷ 22 mm
  • Tổng diện tích khe hở phân phối 0,000280 ÷ 0,000364 cm2
  • Tổng khe hở phân phối 24
Chi tiết